Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w Stowarzyszeniu Chorzowski Klub Rowerowy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Chorzowski Klub Rowerowy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 6, KRS 0000722031 NIP: 627-275-54-54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Stowarzyszenie może przetwarzać Państwa dane w jednym lub kilku z następujących celów:

 1. wypełnienia obowiązków nakładanych na Administratora przez obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Obowiązki te na Administratora nakłada w szczególności Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108), m.in. w art. 221 lub 234, czy też Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1265), m.in. w art. 88a. Dane osobowe przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawa obligują do przechowywania dokumentacji związanej z nałożonymi obowiązkami. Podanie danych w przypadku wymogu ustawowego opisanego powyżej jest obligatoryjne, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów.
 2. zawarcia lub wykonania jakiejkolwiek umowy zlecenia lub świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane osobowe przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń z zawartej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości zawarcia umowy.
 3. przesyłania informacji marketingowych, pod warunkiem wyrażenia zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania spowoduje brak możliwości otrzymywania materiałów marketingowych.
 4. kontaktu z Państwem lub kontaktu Państwa z Administratorem w dowolnej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć kontaktu z potencjalnymi klientami. Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony lub do momentu cofnięcia zgody. Kontakt nie będzie odbywał się w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkował będzie brakiem możliwości kontaktu.
 5. w przypadku zaakceptowania plików cookies, dane w nich zawarte będą przetwarzane w celu analizowania danych statystycznych bazujących na plikach cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody..
 6. dochodzenia roszczeń przez administratora oraz prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku ochrona własnych praw i ich dochodzenie. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator może dochodzić swych roszczeń. 
 7. zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, ochrony mienia stowarzyszenia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, w miejscach w których zainstalowano monitoring wizyjny (teren należący do stowarzyszenia lub teren przez stowarzyszenie wynajmowany, miejsca dodatkowo oznaczone – w tym miejsca wycieczek), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Wejście na teren stowarzyszenia 1) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania czynności, które zostały na tym terenie zaplanowane. Brak Państwa wejścia w strefy objęte monitoringiem może skutkować brakiem możliwości skorzystania z oferty stowarzyszenia lub wykonania umowy.  Administrator informuje, że w każdym przypadku treść Państwa danych to: wizerunek, data i godzina wejścia i wyjścia na teren objęty monitoringiem oraz czynności wykonane na tym terenie. Urządzenia monitorujące nie są zamontowane w miejscach, w których naruszałyby godność oraz inne dobra osobiste osób znajdujących się na terenie objętym monitoringiem. Danych tych nie można modyfikować ze względów technicznych. Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Stowarzyszenie będzie przetwarzało jedynie te dane i jedynie w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji określonych i uzasadnionych celów, przy uwzględnieniu zasady minimalizacji danych.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych w Stowarzyszeniu.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni członkowie Stowarzyszenia  oraz Zarząd Stowarzyszenia. Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

 1. kontrahenci stowarzyszenia, na rzecz których bezpośrednio będą Państwo wykonywać pracę lub zlecenie, w ramach umowy zawartej ze stowarzyszeniem,
 2. dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące szeroko pojęte usługi IT, a w zakresie plików cookies - Google LLC.
 3. podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne,
 4. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 5. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 6. podmioty przeprowadzające szkolenia oraz badania lekarskie, związane z dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku
 7. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Mają Państwo prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich przeniesienia. 

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Marcina Rutkowskiego. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1) teren stowarzyszenia – miejsce spotkań klubowych, najczęściej w budynku MDK Batory w Chorzowie, a także każde miejsce realizowania wycieczki od miejsca startu do miejsca planowanego zakończenia